05 آذر 1399 14:32

گيربكس CEW Worm Gear Reducer تیپ90

مشخصات عمومی دانلود دفترچه راهنما

CEW گیربکس های

این کیربکس ها ساخت کشور چین دارای یکسال گارانتی وخدمات پس ازفروش ،بسیاردقیق ،کار او دارای قابلیتهای نصب بسیار بالا و بدون صدا ولرزش درتیپهای 30، 40، 50، 63، 75، 90، 110، 130 و 150 ودرنسبت تبدیلهای متفاوت داری شفتهای ورودی وخروجی متنوع توسط فروشگاه اریا صنعت مهر عرضه میکردد.. 

T:33983288-36055547-33978190

اطلاعات بیشتر
تیپ 90 (1/80)
80/1 نسبت تبدیل
19 & 24 mm قطر شافت ورودی
35 mm قطر شافت خروجی
تیپ 90 (1/60)
60/1 نسبت تبدیل
24 mm قطر شافت ورودی
35 mm قطر شافت خروجی
تیپ 90 (1/50)
50/1 نسبت تبدیل
24 mm قطر شافت ورودی
35 mm قطر شافت خروجی
تیپ 90 (1/40)
40/1 نسبت تبدیل
24 mm قطر شافت ورودی
35 mm قطر شافت خروجی
تیپ 90 (1/30)
30/1 نسبت تبدیل
24 &mm  قطر شافت ورودی
35 mm قطر شافت خروجی
تیپ 90 (1/25)
25/1 نسبت تبدیل
24 mm قطر شافت ورودی
35 mm قطر شافت خروجی
تیپ 90 (1/20)
20/1 نسبت تبدیل
24 & 28 mm قطر شافت ورودی
35 mm قطر شافت خروجی
تیپ 90 (1/15)
15/1 نسبت تبدیل
24 & 28mm قطر شافت ورودی
 35 mm قطر شافت خروجی
تیپ 90 (1/10)
10/1  نسبت تبدیل
24 & 28 mm قطر شافت ورودی
35 mm قطر شافت خروجی
تیپ 90 (1/7.5)
7.5/1 نسبت تبدیل
24 & 28 mm قطر شافت ورودی
35 mm قطر شافت خروجی