05 آذر 1399 14:32

گيربكس CEW Worm Gear Reducer تیپ30

مشخصات عمومی دانلود دفترچه راهنما

CEW گیربکس های

این کیربکس ها ساخت کشور چین دارای یکسال گارانتی وخدمات پس ازفروش ،بسیاردقیق ،کار او دارای قابلیتهای نصب بسیار بالا و بدون صدا ولرزش درتیپهای 30، 40، 50، 63، 75، 90، 110، 130 و 150 ودرنسبت تبدیلهای متفاوت داری شفتهای ورودی وخروجی متنوع توسط فروشگاه اریا صنعت مهر عرضه میکردد.. 

T:33983288-36055547-33978190

اطلاعات بیشتر
تیپ 30 (1/80)
80/1 نسبت تبدیل
11 mm قطر شافت ورودی
14 mm قطر شافت خروجی
تیپ 30 (1/60)
60/1 نسبت تبدیل
11 mm قطر شافت ورودی
14 mm قطر شافت خروجی
تیپ 30 (1/50)
40/1 نسبت تبدیل
11 mm قطر شافت ورودی
14 mm قطر شافت خروجی
تیپ 30 (1/40)
30/1 نسبت تبدیل
11 mm قطر شافت ورودی
14 mm قطر شافت خروجی
تیپ 30(1/30)
25/1 نسبت تبذیل
11 mm قطر شافت ورودی
14 mm قطر شافت خروجی
تیپ 30(1/25)
25/1 نسبت تبدیل
11 mm قطر شافت ورودی
14 mm قطر شافت خروجی
تیپ 30 (1/20)
20/1 نسبت تبدیل
11 mm قطر شافت ورودی
14 mm قطر شافت خروجی
تیپ 30(1/15)
15/1 نسبت تبدیل
11 mm قطر شافت ورودی
14 mm قطر شافت خروجی
تیپ 30(1/10)
10/1 نسبت تبدیل
11 mm قطر شافت ورودی
14 mm قطر شافت خروجی
تیپ 30(1/7.5)
7.5/1 نمسبت تبدیل
11 mm قطر شافت ورودی
14 mm قطر شافت خروجی