05 آذر 1399 14:32

مدل های پمپ پنتاکس

مشخصات عمومی دانلود دفترچه راهنما

پمپ چیست؟
پُمپ یا تُلُمبه وسیله ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که با افزایش فشار جریان آن، امکان جابه جایی مایعات را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) فراهم می آورد.
به طور کلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرﮊی مکانیکی را از یک منبع خارجی اخذ و به سیال مایعی که از آن عبور می کند، انتقال می دهد. در نتیجه انرﮊی سیال پس از خروج از این دستگاه (پمپ) افزایش می یابد. از پمپ ها برای انتقال سیال به یک ارتفاع معین و یا جا به جایی آن در یک سیستم لوله کشی و یا هیدرولیک استفاده می نمایند. به عبارت کلی تر از پمپ برای انتقال سیال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می کنند. پمپ ها دارای انواع مختلفی هستند که هرکدام دارای کاربرد خاصی می باشند.

 

 پمپ پنتكس خودمكش خودكار
سری CAM الکترو پمپ خودمکش پنتاکس

 پمپ محيطي پنتاكس

سری MD الکترو پمپ محیطی پنتاکس

 الكترو پمپ محيطي خودكار

سری PM الکترو پمپ محیطی پنتاکس

 الكتروپمپ خودمكش پنتاكس

سری AP الکترو پمپ خودمکش پنتاکس

 الكتروپمپ خودكش پنتاكس

سری JMC الکترو پمپ خودمکش پنتاکس

 سری CH الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CH الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

 سری CM50-310 الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CM50-310 الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

 سری CB الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CB الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

 سری CS الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CS الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

 سری CR الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CR الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

 سری ULTRA V/L الکتروپمپ طبقاتی پنتاکس

سری ULTRA V/L الکتروپمپ طبقاتی پنتاکس

 سری ULTRA/S الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری ULTRA/S الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

 سری DG الکترو پمپ کف کش پنتاکس

سری DG الکترو پمپ کف کش پنتاکس

 سری DX الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

سری DX الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

 سری DP الکترو پمپ کف کش پنتاکس

سری DP الکترو پمپ کف کش پنتاکس

 سری DV4 الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

سری DV4 الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

 سری DH الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

سری DH الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

 سری DC160-310 الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

سری DC160-310 الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

 سری DM4 الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

سری DM4 الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

 سری DM الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

سری DM الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

 سری DTR150-300 الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

سری DTR150-300 الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

 سری DC410-1000 الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

سری DTRT400-1000 الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

 سری 4S الکترو پمپ شناور پنتاکس

سری 4S الکترو پمپ شناور پنتاکس<   

سری DTRT400-1000 الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

سری DTRT400-1000 الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

سری ULTRA/S الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری CM الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری MB الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

سری MB الکترو پمپ سانتریفیوژ پنتاکس

الكتروپمپ خودكش پنتاكس

سری INOX الکترو پمپ خودمکش پنتاکس

سری DV الکترو پمپ لجن کش پنتاکس

سری DV الکترو پمپ لجن کش پنتاکس
 
اطلاعات بیشتر