03 آبان 1399 14:32
how-to-install-pomp

در نصب پمپها باید همواره سعی نمود پمپ را پائین تر از سطح منبع مكش قرار...

مدل پمپ پنتاكس

پمپ چیست؟پُمپ یا تُلُمبه وسیله ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که...